--------------------------------------------------------------------------

Bylaws: 

1. Society Bylaws - PDF

 

Strategic Plan: 

1. Societys Strategic Plan  - pdf

 

Circulars:

1. Circular to Members - Juja II -April'14 - PDF

2. Circular to Members (Resolutions) - Aug 2014 - PDF